I. KẾ HOẠCH SXKD 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2013 – 2017:
1. Tổng doanh thu: 4.386,6 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu kinh doanh bất động sản 3.765 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 282 tỷ đồng, doanh thu khác 340 tỷ đồng.
2. Tổng vốn đầu tư phát triển: 3.860 tỷ đồng, trong đó: Đầu tư phát triển dự án 3.578,8 tỷ đồng, đầu tư tài chính 281 tỷ đồng;
3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 800 tỷ đồng; (Lợi nhuận sau thuế 640 tỷ đồng);
4. Cổ tức và cổ phiếu thưởng: 90 %.
5. Vốn điều lệ: 2.500 tỷ đồng (tăng 1.070 tỷ đồng so với năm 2012);II. GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2013-2017:
1. Giải pháp về tái cấu trúc: Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo lộ trình đã đăng ký Bộ Xây dựng.
– Điều chỉnh cơ cấu các hoạt động kinh doanh: Điều chỉnh cơ cấu các mục tiêu chiến lược (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn), ngành nghề kinh doanh để đảm bảo tính chuyên sâu theo định hướng chỉ tập trung vào các ngành nghề, sản phẩm chủ lực, đã có kinh nghiệm thực hiện và thị trường ổn định.
– Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy: Rà soát lại toàn bộ nhân sự tại các Phòng, Ban, bộ phận của doanh nghiệp; thực hiện phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp quản lý, các bộ phận, các chức danh một cách cụ thể, chi tiết, bố trí nhân sự hợp lý đúng người đúng việc.
– Điều chỉnh cơ cấu các nguồn lực: Tạo lập các nguồn lực và tái phân bổ sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý, tiết kiệm, chỉ thực hiện đầu tư các hạng mục thật sự cần thiết và có nguồn thu ngay nhằm giảm áp lực về vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư. Rà soát lại các hạng mục đầu tư, điều chỉnh cơ cấu đầu tư chỉ tập trung vào các ngành nghề trọng điểm, thực hiện thủ tục thoái vốn đối với các hạng mục đầu tư ngoài ngành và các khoản đầu tư có lợi nhuận thấp.2. Giải pháp về công tác đầu tư phát triển:
– Tổng Công ty tiếp tục rà soát danh mục các dự án đầu tư theo tiêu chí: Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, sản phẩm dự án, doanh thu chuyển nhượng, thời gian hoàn vốn để phân tích: Cung – cầu thị trường, hiệu quả kinh tế – xã hội, khả năng tiêu thụ sản phẩm, thời gian thu hồi vốn. Xác định dự án trọng điểm đầu tư trong kế hoạch ngắn hạn, dài hạn. Loại bỏ dự án đầu tư chưa hiệu quả.
– Thực hiện đầu tư dự án trên cơ sở nguồn vốn tự có, vốn tái đầu tư là chính, hạn chế vay vốn tín dụng lãi suất cao. Tìm kiếm nhà tại trợ vốn uy tín, thương hiệu lớn để chủ động giải ngân theo kế hoạch tiến độ.
– Rà soát danh mục nhà thầu tư vấn – thiết kế, nhà thầu thi công xây lắp, nhà đầu tư cấp II có năng lực tài chính, thương hiệu, uy tín để lựa chọn, mời thầu khi tổ chức đầu thầu thi công hạng mục, công trình, hoặc chuyển nhượng dự án thứ cấp.
– Thực hiện tốt công tác đền bù, quản lý, giám sát, thi công các hạng mục, công trình của dự án theo đúng Pháp luật; Khai thác hiệu quả các dự án đã đưa vào sử dụng.3. Giải pháp về điều hành sản xuất:
– Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu sản xuất để tăng hiệu quả SXKD, tăng thu nhập.
– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành thống nhất trong Tổ hợp DIC.

4. Giải pháp về đầu tư tài chính:
– Để việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đạt hiệu quả như kỳ vọng, tiếp tục tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư ra ngoài DIC Corp, xây dựng nhiều biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tại các doanh nghiệp, giám sát hoạt động của Người đại diện vốn của DIC Corp tại các đơn vị thành viên để đảm bảo doanh nghiệp không đi chệch định hướng phát triển của DIC Corp.
– Phân tích, đánh giá hiệu quả SXKD, lợi nhuận, cổ tức tại các đơn vị có vốn góp DIC Corp. Rà soát năng lực, trách nhiệm quản lý, điều hành của Người đại diện vốn theo Quy chế. Tổ chức định kỳ việc đánh giá hiệu quả quản lý vốn đầu tư của DIC Corp ở doanh nghiệp khác đối với những cán bộ được cử làm đại diện.

5. Giải pháp khác:
– Chú trọng tìm hiểu, khai thác các kênh thông tin, phân tích nhu cầu thị trường, phân khúc sản phẩm, các doanh nghiệp cùng lĩnh vực ngành nghề, cùng sản phẩm trên địa bàn đối với từng dự án để có kế hoạch bán hàng linh hoạt, hiệu quả.
– Đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh các dự án, hình ảnh của DIC Corp nhằm khẳng định thương hiệu DIC Corp trên thị trường trong và ngoài nước.
– Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài nước… để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.
– Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Trên đây là các giải pháp chính của kế hoạch 05 năm (2013 – 2017), giải pháp cụ thể của từng năm sẽ được lập và Báo cáo xin ý kiến của các cổ đông tại ĐHĐCĐ hàng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay 0944 409 343